Een duurzaam én gezond voedingspatroon heeft de toekomst. Bent u er klaar voor?

Interview met Frank van Ooijen

Een duurzaam én gezond voedingspatroon heeft de toekomst. Bent u er klaar voor?

Door een groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart is er een toenemende vraag naar goede voeding. Het wordt daarom nog belangrijker deze voeding duurzaam te produceren. Frank van Ooijen vertelt over deze mondiale uitdaging.

De wereldbevolking groeit naar verwachting tot ruim 9 miljard mensen in 2050. Dit betekent dat er in 2050 ongeveer 70% meer voedsel nodig is dan nu geproduceerd wordt. In 2030 – over 15 jaar – is dit al 50%. Het voeden van deze groeiende populatie is een enorme uitdaging en heeft implicaties voor mens, dier én leefmilieu. Om deze reden focussen diverse internationale organisaties, waaronder de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), op de vraag waaruit een duurzaam én gezond voedingspatroon bestaat.

Visie

‘Volgens de FAO is een duurzame en gezonde voeding niet alleen een gezond voedingspatroon met een lage milieudruk en adequate nutriëntenvoorziening, maar past deze ook in de bestaande voedingscultuur. Ook is bescherming van de biodiversiteit en leefomgeving van belang en zal de voeding daarnaast toegankelijk, betaalbaar en veilig moeten zijn’, aldus Frank van Ooijen, Senior Vice President Nutrition, Sustainability & Society bij FrieslandCampina. En wat is de rol van zuivel in een duurzaam en gezond voedingspatroon?  Van Ooijen: ‘Zoals de FAO samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorig jaar november op een internationaal congres over nutrition (ICN2) in Rome nog duidelijk hebben gemaakt, passen melk en zuivel als basisvoedingsmiddelen in een gebalanceerd en gezond voedingspatroon. Dit omdat melk eiwitten en belangrijke micronutriënten leveren, zoals calcium en vitamine B2 en B12. Nutritioneel heeft melk dus veel te bieden. Met de betaalbaarheid en wijdverbreide beschikbaarheid voor consumenten is het goed gesteld. Veiligheid is hierbij uiteraard een impliciete voorwaarde. In grote delen van de wereld past zuivel traditioneel ook in het lokale voedingspatroon’. Naast voedingskundige aspecten horen ook duurzaamheidsaspecten als de reductie van broeikasgasemissies en het behoud van biodiversiteit binnen de ‘sustainable diets’ benadering. ‘Ook daar zetten (coöperatieve) zuivelbedrijven zoals FrieslandCampina stevig op in, samen met hun leden-melkveehouders. Men is ervan doordrongen dat de productie van zuivel schoner, efficiënter en duurzamer kan en moet omdat anders klanten, overheden, maatschappij en publieke opinie ‘afhaken’. Daarom wordt er geïnvesteerd in de reductie van broeikasgassen, duurzame energie en in minder emissies van fosfaat en andere mineralen. Ook hoort hier aandacht voor het behoud van de natuur, landschap en biodiversiteit bij en aandacht voor dierenwelzijn en weidegang’, licht Van Ooijen toe.

Toekomst

Maar hoe kan er voor gezorgd worden dat de bevolking gezonder én duurzamer gaat eten? Dit is mogelijk via een aantal routes: voeding efficiënter produceren, het consumptiepatroon van de consument of via een verandering in de organisatie van het voedselsysteem. Van Ooijen: ‘Ik geloof ook sterk in de kracht van breed gedragen communicatie, voorlichting en voedingseducatie. Het is niet voor niets dat FAO en WHO in de Rome Verklaring van vorig jaar een oproep hebben gedaan aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om een “Decennium van Actie voor Goede Voeding” af te kondigen voor 2015-2016. Overheden, instellingen van de Verenigde Naties en bedrijven zouden meer moeten samenwerken om de “Hidden Hunger” – tekorten aan micronutriënten – aan te pakken. Als we daar niet in slagen, zet dat niet alleen gezondheid en welzijn van consumenten onder druk, maar dreigen kosten voor medische verzorging in de nabije toekomst te exploderen’, aldus Van Ooijen.

Meer lezen?

ICN2 Second International Conference on Nutrition WHO, FAO – November 2014 in Rome

FAO, High Level Expert Form, How to feed the world 2050, Rome 12-13 October 2009.

FAO, Sustainable Diets and Biodiversity, directions and solutions for policy, research and action, 2012.

FAO, World Livestock 2011. Livestock in food security. Rome 2011.

FAO, Milk and dairy products in human nutrition, 2013.

NZO, De witte motor. De kracht en de uitdagingen van de Nederlandse zuivelsector, 2015.